Hoofd Menu

Update 4-11-2019 : Rechter Floris Bakels stelt na kort geding dat ABNAMRO een IBAN-nr moet verstrekken aan de initiatiefnemers van Project C. 
De bank mag de wiettelers het recht op een bankrekening niet weigeren, zo heeft deze Amsterdamse voorzieningenrechter besloten. Binnen veertien dagen moet Project C alsnog kunnen bankieren.

Maandag 21 oktober 2019 diende bij een mondige voorzieningenrechter een zaak van vier mannen die de ABNAMRO gedaagd hadden een IBAN rekening te verstrekken. Een bankrekening is nodig in het kader van de voorbereiding van de aanvraag van een kweekvergunning vanwege de wet experiment gesloten coffeeshopketen. De vier mannen zijn strafrechtadvocaat Schouten, huisarts Roothans, ex SP statenlid in Brabant van Meel en de laatste die zich bij het Bredase Project C initiatief schaarde, kassenbouwer van Oers (alleen beoogde teler van Nassau ontbrak).   

Project C

Onder een brede pers-belangstelling inclusief documentairemaker Bromet die zijj verzoek om opnames te maken tijdens de zitting ingewilligd zag verzocht rechter Bakels na een korte introductie van alle aanwezigen de advocaat van project C mr. Zomer zijn pleidooi te starten, zie ook Belleman's twit-verslag. 

Transparante administratie
Op 5 november ligt dit wetsvoorstel voor ter behandeling in de Eerste kamer. De initiatiefnemers van Project C willen in lijn met het rapport van de adviescommissie Knottnerus een transparante administratie voeren en daar hoort een bankrekening bij zodat alle betalingen giraal kunnen verlopen. ABNAMRO weigert Project C een betaalfaciliteit te verschaffen vanwege 'een hoog risicoprofiel tot witwassen', echter wordt door ABNAMRO niet onderbouwd waaruit dat risico precies blijkt. Het gevolg is dat Project C geen kapitaal kan verschaffen bij investeerders en ook geen kosten voor een vergunningsaanvraag kan voldoen zoals voor een Bibop-toets, noch kan btw worden terug gevorderd.
ABNAMRO is zoals blijkt uit de verstrekte producties net als andere banken door Project C benaderd betreft het verzoek voor een betaalrekening. Doordat twee van de drie oprichters zowel zakelijk als prive al jaren klant van ABNAMRO zijn, lag het voor de hand om ook Project C onder te brengen bij de huisbank. Hierdoor is besloten ABNAMRO aan te schrijven en te sommeren een betaalrekening te verschaffen. Hierop is afwijzend gereageerd, bij een bespreking ten kantore van de bank werd niet meer duidelijk over de beweegredenen te weigeren dan in de afwijzingsbrief al stond aangegeven, er is echter ook geen Costumer Due Diligence check geweest.
Op een opmerking tijdens de rechtszitting door de rechter waarom er niet een buitenlandse bank is gezocht, reageerde Schouten dat in het kader van een geslotenheid van de keten binnen het wetsvoorstel dus geen plaats is voor buitenlandse inmenging en hoe zou dat anders met btw moeten bijvoorbeeld. 

Contractvrijheid en nutsfunctie
ABNAMRO doet een beroep op de contractvrijheid die ze als privaat rechtssubject heeft, echter heeft een bank ook een maatschappelijke nutsfunctie stelt mr. Zomer. In deze procedure wordt de bank dus op diens nutsfuntie aangesproken, aangezien er daarbij een bijzondere bancaire zorgplicht betracht zou moeten worden. Project C staat als privaat rechtssubject nu in feite tegen de muur omdat ze niet in staat is deel te nemen aan het Nederlandse betalingsverkeer.

Op vragen van de voorzieningenrechter aan Schouten om een toelichting werd aangegeven dat zonder bankrekening in het kader van de aanvraag gesloten coffeeshopketen dat bij alle banken zodra het C-woord valt, dus cannabis, alle lichten op rood gaan maar dat ze dus met open vizier in transparantie wel het beestje bij de naam willen noemen.
Aan de huisarts werd gevraagd over het aspect van volksgezondheid en verslavingszorg; aangezien wiet door de jaren heen steeds sterker geworden zou zijn hij dan ook zou merken in zijn huisartstenpraktijk dat er meer mensen met verslavingsproblematiek bij hem komen. Hierop werd door huisarts Roothans gereageerd dat er bij verslavingszorg een aantal nuances spelen en dat ongeveer 10 % bij laag opgeleide mensen gevoeligheid voor verslaving kan spelen, maar dat bij het leveren van een product ook een zorgplicht geldt en er vanuit een volksgezondheidbelang dus wel een bijsluiter met voorlichtingsinformatie bijgeleverd dient te worden.
Het voormalige SP statenlid van Meel reageerde dat er met het experiment en de deelname van Project C een aanzet gemaakt wordt met een oplossing voor het tegenstrijdige softdrugsbeleid, maar dat het op een knulligheid als het niet kunnen beschikken over een bankrekening voor Project C mis dreigt te lopen.
Kassenbouwer van Oers gaf aan dat hij voor de technische inrichting en verbouwing verantwoordelijkheid draagt bij de aanvraag en dat er al een optie voor een geschikte locatie aanbetaald `zou moeten worden, de tijd zou bovendien gelet het tijdsvlak van het indienen van een aanvraag erg krap worden bij de voorbereidingen. 

Integriteitsgevoeligheid
Na de introductie van advocaat Achterberg voor de ABNAMRO en korte toelichting van een bedrijfsjurist die de ABNAMRO vertegenwoordigde startte het pleidooi aan de zijde van de bank waarbij uiteengezet werd dat de bank door de toezichthouder van De Nederlandse Bank (DNB) wordt gecontroleerd of ze preventieve acties ondernemen aan de poort in het kader van het bestrijden van witwassen. Bovendien zou recent het beleid hierop aangescherpt zijn (i.e max 3000 euro cash kunnen betalen/storten). Tijdens ditt pleidoooi werd ook aangegeven dat er voor coffeeshops en growshops en de seksbranche een integriteitsgevoeligheid speelt. Deze bestrijding van witwassen geldt overigens recentelijk ook bij de bancaire kwesties rond voetbalclubs en vanwege bancaire problemen binnen de prostitutie-branche wordt er binnenkort door de Amsterdamse ombudsman met een niet nader genoemde bank gesproken over discriminatie vanwege weigeren van een betaalrekening aan prostituees. 

De verdediging namens ABNAMRO stelde ook dat na de moord op advocaat Wiersum het draagvlak voor het wetsvoorstel aan het afbrokkelen is en het nog maar de vraag is of de wet in de Eerste kamer uberhaupt aangenomen zal worden. Hij memoreerde ook recente uitspraken van Rutte bij het gesprek met de MP dat ook cannabis consumptie bijdraagt aan criminaliteit. Ook is het onzeker of Project C wel wordt ingeloot voor deelname aan het experiment. Doordat ABNAMRO niet op schoot zit bij de verzoekers van Project C is ook niet bekend of de voorbereidingshandelingen onder Opiumwet 11a het growshopverbod vallen en dat vanwege de integriteitskwestie dus het verzoek om een bankrekening terecht werd geweigerd. Bovendien zou er een spoedeisend belang ontbreken; vorig jaar werd het verzoek om een bankrekening al ingediend en nu pas een jaar later is er een kort geding aangespannen, zo spoedeisend is dat dus blijkaar niet aldus de advocaat Achterberg. Mogelijk dat nadat het wetsvoorstel is aangenomen een andere afweging door de bank kan worden gemaakt, maar dat de bank zich tot die tijd zich er dus niet toe leent een rekening te verschaffen aan Project C, alhoewel hij niet dacht dat de heren een criminele achtergrond zouden hebben.

Bij investico is de inconsistentie en hypocrisie van de bancaire sector aan het licht gekomen dat enerzijds er bankrekeningen in het kader van witwassen worden geweigerd maar er anderzijds wel heel veel hypotheekportefeuilles van coffeeshops bij banken in beheer zijn. Spijtig dat de strekking van dit artikel niet tijdens de rechtszitting aan de orde is gekomen, maar het ging in dit geval dan ook niet om een banklening maar een betaalrekening. 

De voorzieningenrechter stelde echter dat het draagvlak zou liggen in het regeerakkoord en kaartte echter nog een ander aspect aan bij advocaat Achterberg; Waarom er een verschil betreft het bancaire beleid zit betreft een natuurlijk en een rechtspersoon, aangezien iemand die veroordeeld is voor een strafbaar feit nog wel een bankrekening kan hebben, maar een rechtspersoon waarbij geen sprake is van strafbare feiten daarentegen geweigerd kan worden? Over deze inconsistentie kon de advocaat geen duidelijke toelichting geven. Hierbij voegde advocaat Schouten toe dat in het kader van het wetsvoorstel toe dat voorbereidingen voor de wietproef niet hetzelfde zijn als voorbereidingshandelingen in het kader van de growshopwet en dat anders de leden van de commissie Knottnerus dan ook geen bankrekening meer zouden kunnen hebben.

Precedent
De advocaat van ABNAMRO waarschuwde bij de slotfase de rechter dat indien deze een bankrekening verzoek toe zou kennen er een precedent mee geschapen kan worden en dat er mogelijk dan minder ideologische typen op de steop staan bij de bank met het verzoek van een betaalrekening. Niet vermeld of gevraagd is echter hoeveel mensen al op de stoep hebben gestaan voor een soortgelijke kwestie; Stichting Cannagenethics werd geweigerd door o.a ABNAMRO, aangezien hierbij vanuit het kader van het recenste VN Biodiversiteitsverdrag wordt gewerkt heeft deze not-for profitmaximalisatie cannabis genenbank stichting uiteindelijk zonder moeite of kosten een Europese internetbetaalrekening geopend. 

De advocaat van Project C sloot af met een laatste verzoek aan de rechter "misschien kunt u de andere partij veroordelen tot betaling van de proceskosten, want mijn clienten zijn niet in staat het bedrag over te maken". 

Uitspraak volgt op 4 november per email aan de partijen, daags voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste kamer zodat deze uitspraak ook betrokken kan worden bij de behandling, want dit punt is duidelijk blijven liggen in het besluit en de regeling van het wetsvoorstel, al is dat vanuit de VCE wel reeds bij de beleidsambtenaren aangekaart. Uit de kritische vragen van de rechter aan beide partijen is nog niet op te maken hoe de uitslag uit zal vallen.

Onduidelijk ook is wanneer de uitzending van Bromet bij de KRO/NCRV met een documentaire over cannabis zal zijn, dit is dus de 3e documentaire over cannabis bij deze omroep (de documentaire omtrent cannabis door Robert Oei/Topkapi bij deze zender is namelijk ook nog aanstaande, na al rookgordijn).

Add a comment

Met de uitspraak van de Hoge Raad van 27 september 2019 dat rookruimtes in de horeca definitief verboden zijn dient zich meteen de vraag op wat dit voor de sociale functie van de coffeeshop zal betekenen. 'Een coffeeshop waar je niet kan roken is als een zwembad waar je niet mag zwemmen' stelde Wouter van Egmond (woordvoerder PCN) al op 14-02-2018 in het Parool. Op het rookruimteverbod in de horeca zal vanaf 1 april 2020  door de Voedsel en Waren Autoriteit worden gehandhaafd, zodat alle horeca-inrichtingen; cafe's, discotheken, coffeeshops, shishalounges, concertzalen, hotels en restaurants zich tot die tijd kunnen instellen op een nieuwe realiteit en deze zullen dus hun rookruimte zo snel mogelijk moeten sluiten. De VWA zal de horeca-inrichtingen tot 1 april 2020 hierop aanspreken, maar na 1 april geldt een boete van 600 euro, bij elke nieuwe overtreding wordt de boete verhoogd, uiteindelijk zal een vierde overtreding een boete van 4500 euro betekenen; dat kan dus een dure grap worden.

Verbod rookruimtes horeca gaat 1 april inTivoli in Utrecht heeft al geanticipeerd op de beleidsverandering

Rookverbod
Vanaf 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod van kracht geworden voor de horeca. Op dat verbod gold een uitzondering voor daarvoor aangewezen rookruimtes. De belangenvereniging Nederlandse Niet-rokersvereniging CAN spande een procedure tegen de Staat aan om deze uitzondering ongedaan te maken. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) had eerder met de horeca afgesproken dat rookruimten vanaf 1 juli 2022 worden verboden, dat ging CAN niet snel genoeg omdat ze van mening is dat de uitzondering in strijd is met de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (het WHO-Kaderverdrag). Dat is een verdrag waarbij Nederland partij is. 

Eerder stelde het Haagse gerechtshof CAN al ook in het gelijk, waarna de staat in cassatie ging bij het Hof. De afspraak van Blokhuis met de horeca is dus met de uitspraak van het Hof teniet gedaan en het rookruimteverbod zal dus vanaf april 2020 al ingaan. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland noemde deze uitspraak 'dramatisch' voor cafés en discotheken met een rookruimte, dat betreft zo'n 25 procent van alle horecazaken. Veel zaken hebben sinds de invoering van het rookverbod in 2008 namelijk tienduizenden euro's geïnvesteerd in rookruimtes en dure afzuiginstallaties.

Artikel. 8 van het WHO-Kaderverdrag die van belang is bij de uitspraak van bet Hof houdt in dat verdragspartijen effectieve maatregelen moeten nemen tegen blootstelling aan tabaksrook in ‘indoor public places’, dus ook rookruimtes in horeca-instellingen. Niet-rokers en werknemers kunnen die ruimtes betreden en worden daar aan tabaksrook blootgesteld. Het hof heeft daarom geoordeeld dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes onverbindend is. Deze uitspraak is bovendien in lijn met het streven naar een tabaksvrije-generatie die genoemd werd bij het debat over het Preventieakkoord in de Tweede Kamer op 03-09-2019. Citaat Nationaal Preventieakkoord 'Een gezonder Nederland'; "Het rookverbod wordt per 2020 uitgebreid voor de e-sigaret met en zonder nicotine. Het huidige rookverbod is alleen van toepassing op het roken van tabaksproducten. Met de uitbreiding willen we het roken van de bestaande en toekomstige damp-en aanverwante producten die gezondheidsschade vooroorzaken verbieden". Een aanverwant product: electronische dampwaar en voor roken bestemd kruidenproduct (zie Tabakswet).

Wat wordt de toekomst van de tabaksvrije coffeeshop?
Coffeeshops bieden sinds het rookverbod veelal herbal mix (kruiden ipv tabak) aan die met cannabis kan worden gemengd voor een jointje. Paul Blokhuis, de staatssecretaris van VWS is dus echter vanuit het Preventieakkoord voornemens om op termijn ook deze herbal mix in de ban te doen. Sommige kleine coffeeshops zonder aparte rookruimte zijn (vooral na handhaving door de NVWA) over gegaan op het aanbieden van verdampers, want dat is immers geen roken.

Coffeeshop Hi/Lo in Utrecht licht toe: “Wiet kan ook puur gerookt worden, of met takabsvervangers of verdampt worden. Wij gaan de komende tijd onderzoeken hoe we met het verbod om willen gaan.”

Wat echter te doen in geval van grotere coffeeshops als blijkt dat klanten niet van de verdampers zijn en 'en masse' voor de deur en in de buurt van de coffeeshop een jointje met tabak willen blijven roken met de mogelijke overlast (geur/geluid) die dat kan geven? Komt er een speciale richtlijn vanuit de VNG over hoe burgemeesters om kunnen gaan met overlast als gevolg van het rookruimteverbod? En dan is er nog het blowverbod die in de APV van 218 gemeenten staat. Volgens Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de KHN zijn leden al opgeroepen om in overleg te gaan met gemeenten en politie om mogelijke overlast te voorkomen. Een aantal coffeeshops (onder aanvoering van 420 consultancy) uit de coffeeshopsector zal voor de behandeling van het wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen op 05-11-2019 senatoren een position paper sturen met het verzoek om een uitzondering te maken op het tabaksverbod voor coffeeshops gedurende het wietexperiment, omdat dit het wietexperiment zou verstoren. Een uitzondering op het tabaksverbod zou echter rechtsongelijkheid geven met coffeeshops die niet in een interventiegemeente liggen, anders kan CAN Nederland daar weer over kan gaan procederen.

logo pvddEvers & de Kroon (2 ondernemers die nachtclubs exploiteren in Amsterdam) hebben daags voor de uitspraak van het Hof 26-09-2019 ingesproken bij de gemeenteraad van Amsterdam (circa min 8) over de gevolgen die dit rookruimteverbod heeft voor de openbare orde en veiligheid i.v.m geluidsoverlast als rokers letterlijk op straat komen te staan, maar ook m.b.t het veiligheidsplan om te voorkomen dat drugs en/of wapens worden meegenomen in de clubs. De Partij voor de Dieren wil gelet op de juridische kaders met de ondernemers in gesprek om te kijken naar een oplossing bleek uit een reactie op de inspraak in de gemeenteraad. Opmerkelijk dat er geen enkele Amsterdamse coffeeshop hierover heeft ingesproken, zeker met oog op het Overlast-criterium wat de coffeeshops als droge horeca kwestbaarder maakt ten opzichte van de andere horeca als blowers en masse buiten de coffeeshop jointjes met tabak gaan roken. Bovendien staat hiermee de sociale functie van de coffeeshop door het rookruimteverbod wel prominent op het spel, want niet elke klant wil alleen puur cannabis roken of het mengen met kruiden; mogelijk hebben sommige coffeeshops er weinig moeite mee als ze alleen nog maar een afhaalloket voor cannabis worden. Toch zal het laatste woord hierover nog niet gezegd zijn.

Add a comment

Niet alleen in Nederland wordt gekeken naar experimenten met de regulering van cannabis, ook in Denemarken zijn er ontwikkelingen op dit gebied. Middels een verzoek van de burgemeester van Kopenhagen (2019-0242941 op verzoek van Unity List, Alternative, Radical Left, Social Democracy, SF and Liberal Alliance) aan de Deense regering wordt een poging gedaan om een driejarig experiment met het verstrekken van cannabis bij 5 tot 6 locaties over diverse districten in Kopenhagen mogelijk te maken. Alleen een locatie in het centrum zal 24 uur per dag open zijn, zodat consumenten s'nachts niet naar de straathandel gaan om aan cannabis te komen. De overige outlets zijn alleen overdag open. Dit zullen overigens overheids-outlets zijn zodat er geen particulier geld en vermenging met illegale geldstromen mogelijk is. De capaciteit van deze outlets zal binnen het experiment worden gereguleerd door een stuurgroep, zodat er echt een slag aan de illegale straathandel kan worden toegebracht. Dit omdat het 50-jarige verbod op cannabis heeft gefaald en cannabis in Kopenhagen veelal illegaal verkrijgbaar is en via de straathandel dus ook voor jongeren.

freetown christiania 122

Al sinds 2014 ligt er een voorstel voor een Kopenhagen-model voor de legalisering van de verkoop van cannabis; dit voorstel dient echter wel te worden goedgekeurt door het Deense parlement. Nu er een nieuwe regering is met een nieuwe generatie politici is de kans toegenomen dat dit voorstel het wel eens zou kunnen halen.

Legalisering van cannabis heeft vele voordelen omdat het verdienmodel van criminelen uit handen kan worden geslagen en tegelijkertijd een scheiding der markten kan bewerkstelligen, zodat consumenten die cannabis verkiezen niet met zwaardere drugs in aanraking komen.
Binnen het driejarige experiment zal ook worden ingezet op een preventie-strategie en een evaluatie van mogelijkheden en uitdagingen daarbij met de mogelijkheid om het experiment te staken bij onwelgevallige effecten. Aarhus zal daarbij als controlegemeente fungeren, waarbij ook gekeken zal worden naar opnames bij spoedeisende hulp die gerelateerd zijn aan cannabis-gebruik. De evaluatie kan zodoende een bijdrage leveren om condities aan te geven om het experiment in regulier Deens softdrugsbeleid om te kunnen zetten.

In de appendix van het voorstel die via Tom Blickman van het Trans National Institute via twitter en google-translate links onder de aandacht werd gebracht is te lezen dat deze verkoop onder een aantal condities mogelijk is aan consumenten:

In Denemarken woonachtig zijn
18 jaar of ouder.
Niet meer dan 5 gram per etmaal.
Overleggen van een zorgverzekering, die echter niet wordt geregistreerd 

Deze 'outlets' met getraind personeel die informatie over percentage werkzame stoffen en bijwerkingen geeft en eventueel doorverwijst naar hulpverlening in geval van een cannais-afhankelijkheid heeft veel weg van het Nederlandse coffeeshop-model echter zal vanaf het begin ook de productie legaal zijn.

De productie zal onder staatstoezicht georganiseerd worden en is alleen toegestaan binnen Denemarken (geen import). De producten worden voorzien van etiketinformatie en nummers van hulpverlening. Aangezien in Denemarken ook sprake is van de productie van medicinale cannabis zullen ervaringen met de productie van cannabis en cannabis olie met een bepaalde verhouding THC en CBD toegepast kunnen worden voor het driejarige experiment met het model Kopenhagen.
De prijszetting dient hetzelfde te zijn als bij de straathandel en net als bij coffeeshops een gevarieerd aanbod te hebben die in de behoefte van de cannabuis consument voorziet, anders zou bij een hoge prijs en een te schraal aanbod er een toeloop naar de straathandel in stand blijven. Hiervoor is er dus een stuurgroep die dit gedurende het experiment zal bijsturen, naast een evaluatiegroep die de effecten van het driejarige experiment vaststelt.

Het Deense parlement dient hiermee nog in te stemmen en onduidelijk is hoeveel er voor het Deense experiment begroot zal worden, dat zal vast nog een politiek gesteggel gaan worden. De ontwikkelen in het Deense parlement de komende tijd zullen dus zeker interessant zijn, ook voor het landelijke wietexperiment in Nederland. 

Add a comment

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019

Reeds voor de persconferentie van voorzitter prof. Andre Knottnerus van de adviescommissie Experiment met een gesloten coffeeshopketen werd de lijst met de geadviseerde 10 deelnemende gemeenten voor het wietexperiment prijsgegeven door de Gelderlander. De 10 burgemeesters hadden daartoe 28-10-2019 al een eerste overleg bij Ministeries VWS en JenV. Zie hier het tweede adviesrapport van de commissie en de kamerbrief.

Voor het wietexperiment hadden eerder 26 gemeenten interesse getoond en drie gemeenten trokken zich nadien in tweede instantie terug. Onder de gemeenten met interesse was dus sprake van het maken van een selectie met genomineerde en aangemelde gemeenten, waaronder Utrecht, een G4 gemeente die aangaf niet aan de eis te kunnen voldoen dat alle coffeeshops in de gemeenten mee zouden participeren in de proef. De adviescommissie besteed daaraan een aantal paragrafen om de mogelijkheid open te houden dat Utrecht (in bovenstaand kaartje in blauw) hierbij toch een rol zou kunnen spelen, echter blijkt uit de kamerbrief dat de Ministers die deur dicht houden.

De experimentgemeenten zoals voorgesteld aan het kabinet:

Almere (3 coffeeshops, 203.990 inwoners)
Arnhem (11 coffeeshops, 157.223 inwoners)
Breda (8 coffeeshops, 183.448 inwoners)
Groningen (12 coffeeshops, 202.810 inwoners)
Heerlen (3 coffeeshops, 86.762 inwoners)
Hellevoetsluis (1 coffeeshop, 39.992 inwoners)
Maastricht (14 coffeeshops, 122.723 inwoners)
Nijmegen (13 coffeeshops, 175.948 inwoners)
Tilburg (11 coffeeshops, 215.521 inwoners)
Zaanstad (2 coffeeshops, 154.865 inwoners)

Dit betekent dat 79 coffeeshops (14% van de Nederlandse coffeeshops) deel zullen nemen aan het experiment met vertegenwoordiging in bijna elke provincie (7 van de 12) qua geografische spreiding. Voor de grensgemeenten Heerlen, Breda en Maastricht betekent dit dat er op het Ingezetenen-criterium gehandhaafd zal gaan worden.

Bij de persconferentie werd deze lijst dus officieel gepresenteerd met daarbijn de afwegingen qua geschikheid (elegibility), maar ook de controlegemeenten. In deze controlegemeenten worden data verzameld die vergeleken worden met de 'interventiegemeenten' van de wietproef die het onderzoeksteam die de effectmeting en de procesevaluatie zal gaan uitvoeren.

De controlegemeenten zoals voorgesteld aan het kabinet:

Helmond (1 coffeeshop, 90.903 inwoners)
Hoorn (2 coffeeshops, 72.806 inwoners)
Lelystad (1 coffeeshop, 77.389 inwoners)
Midden-Groningen (2 shops, 60.953 inwoners)
Roermond (2 coffeeshops, 57.761 inwoners)
Tiel (4 coffeeshops, 41.465 inwoners)
Zutphen (3 coffeeshops, 47.537 inwoners)

Het wetsvoorstel is 22-01-2019 in het parlement aangenomen, deze zal in de Eerste Kamer met de concept-voorhangprocedure (AMvB) nog in stemming gebracht worden. Daarnaast komt er nog een ministriele regeling met o.a richtlijnen betreft verpakkingen en gebruik van biologische gewasbestrijdingsmiddelen.

Add a comment

D66 en PvdA hebben 22-08-2019 in de Tweede Kamer kamervragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid over twee verwijderde wietplanten van Hasselters Jan en Jannie van Raalte. De Zwartewaterlandse afdeling van de sociaaldemocraten had het onderwerp van het uit de tuin verwijderen van de twee wietplanten, nadat het ook al landelijk nieuws werd, onder de aandacht gebracht bij hun partijgenoten in Den Haag. 

Ook heeft de Hasseltse casus ertoe geleid dat fractie Deventer Sociaal raadsvragen heeft gesteld of er al gevallen bekend zijn in Deventer waarbij wiet wordt gekweekt voor medicinale doeleinden en hoe hier lokaal mee wordt omgegaan. Als er geen beleid is voor dit soort situaties dan wil de fractie weten wat het college gaat ondernemen om dit wel mogelijk te maken, bijvoorbeeld via een regionaal overleg of een proef. 

D66 kamerlid Vera Bergkamp heeft ook gewezen op een casus in Terneuzen waarbij de rechtbank oordeelde dat een medicinaal wietkweker van 40 planten niet door burgemeester Lonink drie maanden uit zijn huis gezet zou hoeven worden. Frappant is dat daarna nog een rechtszaak is geweest waarbij een huurster in haar huurwoning van Ymere kon blijven nadat haar daarbij ook 40 planten kweekte om er wietolie van te maken voor de bestrijding van pijn als gevolg van leukemie. 

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil betreft de Hasseltse zaak met twee wietplanten t.b.v het behandelen van psoriasis weten of de minister de mening deelt ‘dat het bezitten van twee wietplanten voor eigen medicinaal gebruik niemand tot last kan zijn of enige schade kan toebrengen’. “Deelt u de mening dat sommige patiënten geen of minder baat hebben bij de via apotheken aangeboden medicinale cannabis, maar dat wel hebben bij specifieke cannabisproducten die zij of anderen zelf telen?”.

Het gaat hierbij dus om de visie over de last die mensen van de geur van twee wietplanten kunnen hebben tegenover het baat kunnen hebben bij eigen geteelde wiet voor medicinaal gebruik. Bij eerdere beantwoordingen over eigen geteelde wiet is wel gesteld door de Minister dat eigen gekweekte wiet per definitie niet medicinaal is, omdat die niet onder farmaceutische condities geteeld is. Dat blijkt dus ook weer uit de antwoorden op de vragen van Kuiken op 14-10-2019; Patienten kunnen baat hebben bij eigen gekweekte cannabis maar het is niet wetenschappelijk onderbouwd en kan ook problemen geven omdat een contra-indicatie onopgemerkt kan blijven en de eigen cannabis is ook niet farmaceutisch gekweekt en van constante kwaliteit aldus Minister Bruins.

Het is fijn dat de kamerleden (en gemeenteraadsleden) n.a.v de berichtgevingen dit onderwerp weer eens aankaarten, aangezien met het op de plank zetten van de D66 initiatiefwet van Vera Bergkamp ook het amendement van Tongeren die het zelf telen van cannabis voor medicinale doelen voor ogen had uit het zicht is verdwenen. Hopelijk wordt het daarna ook snel eens tijd om over regulier kweken van cannabis te spreken, bijvoorbeeld juist vanwege de geur om er parfum van te maken!  

De kamervragen van Vera Bergkamp zijn inmiddels beantwoord. Volgens Minister Bruins kan het voorkomen dat een medicijn niet of niet voldoende helpt, maar 'ook dan kan het niet zo zijn dat het geneesmiddel thuis gemaakt wordt en toegestaan wordt, omdat het volgens de patient beter werkt'. Het BMC/bureau voor medicinale cannabis is bereid om met patienten en patientverenigingen in gesprek te gaan om het bestaande aanbod tegen het licht te houden. Het bureau heeft ook aangegeven dat iedere bereidingsapotheek in Nederland wietolie in alle soorten en verhoudingen kan maken, zoals de patient wenst. Deze strekking gaat totaal voorbij aan de zelfbeschikking van de patient die zijn eigen medicijn wenst te produceren, als het ware wordt het staatsmonopolie de patient opgedrongen en niet aan de vrije keuze gelaten. Opgedrongen beleid is nou niet bevorderlijk voor een genezingsproces, de rechter wist daar bij de casus van Hillebrand in Amsterdam, bij de huurwoning van Ymere en Rotthier in Terneuzen wel raad mee. 

Ondertussen heeft SGP tweede kamerlid Roelof Bisschop op 24-09-2019 na alle media aandacht aangegeven wel het gesprek aan te willen gaan n.a.v deze casus in Hasselt, dat zou winst zijn als de SGP deze thematiek van verantwoorde zelfvoorziening op basis van zelfbeschikking eens constructief aan zou kaarten in de Tweede Kamer... 

 Minister Bruno Bruins fotocredits ANP.

Add a comment

In een van de achttien aanbestedingsdocumenten behorende bij de nieuwe tender voor medicinale cannabis productie van farmaceutische en constante kwaliteit die 12 juli 2019 werd gepubliceerd staat ook de monografie van Farmalyse BV voor de chemische analyse van cannabis kwaliteitscontrole aangegeven. Deze is gedateerd op 28-11-2014 en lijkt toegeschreven naar de varieteiten van Bedrocan, die vooralsnog als enige medicinale cannabis levert aan het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) van het Ministerie van VWS. Het kabinet is echter voornemens 'het aantal telers van medicinale cannabis te verdubbelen' (onder 6). Feitelijk zou hier de expliciete term 'farmaceutische cannabis' gesproken moeten worden, aangezien velen ook zelf cannabis kweken in het kader van zelfzorg voor medicinaal/therapeutisch gebruik.

Opmerkelijk is dat er wel cannabinoiden en cannabinoid-zuren staan vermeldt bij dit testprotocol die als soort van blauwdruk voor het testen van cannabis kan worden gezien, maar echter geen terpenen, dat zijn de geurstoffen van cannabis die de karakteristieke geur geeft, terwijl deze geurstoffen net als in mindere mate de flavinoiden voor de werkzaamheid en smaakbeleving van cannabis wel belangrijk zijn. Hierover heeft Ethan Russo al in 2011 gebupliceerd in diens gezaghebbende artikel 'Taming THC, potential cannabinoid synergy and phytocannabinoid and terpenoid entourage effects'.

Deze genoemde monografie wordt hieronder in het engels weergegeven en is vermeldenswaardig omdat in het kader van het experiment met een gesloten coffeeshopketen er ook cannabis soorten zullen worden getest. Uit de adviesrapportage van de adviescommissie Knottnerus 20-06-2018 staat dat voor het testen van cannabis binnen het wietexperiment minder strikte normen gehanteerd zouden hoeven worden dan voor medicinale cannabis. Citaat p.20: 'Bij niet-medisch gebruik acht de commissie het niet bezwaarlijk om bij de bepaling van het THC en CBD-gehalte van de verschillende cannabisvariëteiten iets minder strikte marges te hanteren'

Daarbij is het dus interessant om de normen voor het testen van medicinale cannabis via UHPLC - ultra high performance liquid chromatography - de koude testmethode die ook plantzuren vast kan stellen - nader te bekijken om die te vergelijken met hoe dat nadien in de Ministriele regeling vermeld zal gaan worden bij de 'experiment-cannabis' van de landelijke wietproef, mogelijk dat GC, gaschromatografie - de hete testmethode die vanwege decarboxilatie geen planttzuren kan detecteren - ook zou kunnen volstaan. Tevens of deze monografie die naar Bedrocan toegeschreven lijkt wel of niet werkbaar is voor een tweede kandidaad om farmaceutische cannabis aan apotheken te leveren. Een protocol om accuraat cannabis producten te testen luistert nogal nauw, als dat niet onder dezelfde condities plaatsvind kunnen er testverschillen ontstaan waardoor de vraag naar de betrouwaarheid van de testresultaten naar voren komt.in dit geval gaat het over cannabis flos, dus gedroogde cannabistoppen van vrouwelijke cannabisplanten. Of en hoe eadibles, hars en olie binnen het experiment worden getest zal nog moeten blijken en dat zal ook weer steeds een andere aanpak bij het opmaken en testen van samples vergen. in paragraaf 5.4.2 van de UNODC 2009 publicatie over het opmaken van testsamples staan verschillende voorbeelden aangegeven. Voor CBD producten als voedingssupplement gelden andere richtlijnen en ook blijken niet alle labs alle testparameters te kunnen testen (zie p4 van 4) Een andere complicatie voor een valide kwaliteitscontrole n.a.v ringtesten blijkt dat lang niet alle testlocaties bij eenzelfde homogeen sample dezelfde resultaten laten zien, dus bij welk laboratorium kan je dan het beste terecht? Zie voorbeeld 'How accurate is potency testing?' uit 2011 van Hazekamp & Gieringer.

De vraag is dus hoe valide en betrouwbaar zullen de richtlijnen voor de kwaliteitscontrole voor cannabis tijdens het landelijke wietexperiment uiteindelijk zijn? Aangewezen telers kunnen samples bij een laboratorium met een opiumontheffing laten testen, hoe een representatieve bemonstering per soortje daarbij gaat verlopen, wat de test frequentie zal zijn, wat de testkosten zullen worden (die aan de consument wordt doorberekend) en wat de doorlooptijden van de rapportage is eer de producten vrijgegeven kunnen worden voor de gedoogde verkoop is vooralsnog allemaal onbekend. Zie ook al een eerdere reflectie nav de concpect AMvB op de cannabiskieswijzer. 

This monograph describes the release testing of Cannabis Flos (flowers / granulated), specifically the varieties: Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica, Bedrolite and Bedropuur.

The test parameters are:
1. Appearance
2. Foreign Material
3. Fineness
4. Identification A: Microscopic Properties
5. Identification B: TLC
6. Microbiological Contamination
7. Aflatoxins
8. Pesticides
9. Heavy Metals
10. Loss On Drying
11. Assay and Related Substances Sampie Preparation

The ungrinded sample will be used for test numbers 1, 2, 3, 6 and 7 (except if the sample material is already in granulated form). The remaining sample will be grinded using a simple kitchen blender until the material is about 5 mm in diameter, homogenised and subsequently used for the remaining tests. Please note that that the LOD test has to be carried out on the same day as the samples for the test Assay and Related Substances are prepared.

List of Abbreviations
Delta 9-THC: Delta 9-Tetrahydrocannabinol
Delta 8-THC: Delta 8-Tetrahydrocannabinol
THCA: Tetrahydrocannabinol Acid
CBD: Cannabidiol
CBDA: Cannabidiol Acid
CBG: Cannabigerol
CBN: Cannabinol
cm: centimeter
EP: European Pharmacopoeia
ICP-OES: Inductively Coupled Plasma — Optical Emission Spectroscopy
LLOQ: Lower Limit Of Quantitation
LOD: Loss On Drying
mg: milligram
min.: minute(s)
mL: milliliter
mm: millimeter microliter
NLT: Not Less Than
NMT: Not More Than
PTFE: Poly Tetra Fluoro Ethylene
RF: Response Factor
rpm: rotations per minute
RRT: Relative Retention Time
RSD: Relative Standard Deviation
S/N: Signal-to-Noise ratio
SST: System Suitability Test
TAMC: Total Aerobic Microbial Count
TYMC: Total Yeast and Molds Count
TBA: 2-t-Butyl-Anthraquinone
TLC: Thin Layer Chromatography
vlv: volume / volume

1. Appearance
Bedrocan, Bedrobinol, Bedropuur: Brown green clustered flowers of 1.5 to 3 cm length with a characteristic smell.
Bediol, Bedica and Bedrolite: Brown green granulate of the flowers (about 5 mm) having a characteristic smell.

2. Foreign Material
Bedrocan, Bedrobinol, Bedropuur: The sample material is free from staiks, insects and other vermin.
Bediol, Bedica and Bedrolite: The sample material is free from insects and other vermin.

3. Fineness
Bedrocan, Bedrobinol, Bedropuur: Macroscopic inspection of the ungrinded material does not show leaves shooting out more than 20% of the length of the flowers. Moreover, the staiks are cut away directly under the bottom flowers of the inflorescence.
Bediol, Bedica and Bedrolite: Stalks are not longer than 2.0 cm and only 20% of the staiks is between 1.5 and 2.0 cm.

4. ldentification A: Microscopic Properties
4.1 Reagents Chloral hydrate solution: A solution of 80 grams Chloral hydrate in 20 mL Demi water.
4.2 Execution Prepare a Chioral hydrate preparation by adding a few drops of the Chioral hydrate solution to a spatula tip of plant material and shortly cooking it on a littie flame. Under the microscope gland hairs are mainly observed.

5. Identification B: TLC
5.1 Reagents
Petroleum ether (40-60 fraction)
Diethyl ether
East Blue B Salt (stabilised with Zinc chloride);
CAS number: 14263-94-6
Ethanol (absolute)
Methanol Bedrocan reference extract
Bedrobinol reference extract
Bediol reference extract
Bedica reference extract
Bedrolite reference extract
Bedropuur reference extract
5.2 Execution 
TLC-plate: Silicagel F254 (Merck art. nr. 5715) Eluent: Petroleum ether: Diethyl ether = 40: 10 (v/v). Saturate the TLC chamber. Travel distance of solvent front: 10 cm. Spray agent: A solution of 1 gram East Blue B Salt in a mixture of 50% Ethanol in Demi water. System Suitability Use the Bediol reference extract for the SST. The red coloured spot (THCA) and the orange coloured spot (CBDA) must be well separated. 

Analysis Sample solution A: Use Sample solution 1A from the test “Assay and Related Substances” (see Section 11).
Standard solution A: Use the reference extract that matches the variety to be analysed in the test “Assay and Related Substances” (see Section 11).
Apply 10 pL of the sample solution and standard solution to the TLC plaat in a round spot of max. 5 mm width. Do not apply at once, but dry in between. Place the plate in the TLC chamber containing eluent and let the solvent front develop about 10 cm. Dry the plate in the air, apply spraying agent and 1f necessary warm the plate with a laboratory heater to enhance the visibility of the spots. Observe the plate in normal light.

Assessment of the plate Bedrocan, Bedrobinol, Bedica and Bedropuur: The main spot in Sample solution A is coloured red (THCA) and has an RF value and intensity equal to those of the corresponding reference extract. The chromatogram of Sample solution A may show a red-violet zone corresponding to t9-THC.
Bedrolite: The main spot in Sample solution A is coloured orange (CBDA) and has an AF value and intensity equal to those of the corresponding reference extract.
Bediol: In addition to the spots mentioned before, an orange coloured spot is observed corresponding with the spot from the reference extract of Bed iol (CBDA).

6. Microbiological Contamination
These tests are executed on 10 grams ungrinded material. The material that has not undergone germ reducing treatment is tested for: - TAMC - TYMC - Total combined count (TAMC + TYMC)
- Enterobacteriaceae and gram negative bacteria
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus

7. Aflatoxins
This test is executed on 5.0 grams ungrinded material. The analysis is according to the current EP monograph “Determination of aflatoxins B1,B2,G1 and G2 in herbal drugs (2.8.18)”. The specification is NMT 4 ig per kg.

8. Pesticides
Pesticides are tested according to EP monograph 2.8.13. It should be noted that not all EP Pesticides are being analysed with the GC-MS method. For that reason the following text is added to the CoA: “The following components are not being analysed with the current method: Bromide inorganic, Dithiocarbamates, Fenchiorophos, Methacriphos, S-421”.

9. Heavy metals
This test is executed on 5 grams grinded material using different atomic absorption and emission techniques.
Lead: max. 20.0 ppm (ICP-OES)
Cadmium: max. 0.5 ppm (ICP-OES)
Mercury: max. 0.5 ppm (Combustion
Atomic Absorption) Arsenic: Indicative (ICP-OES)
Nickel: Indicative (ICP-OES) Zinc: Indicative (ICP-OES)

10. Loss on drying
This test is executed on 0.500 gram of the grinded sample material using EP monograph 2.3.32 method C. It is heated during 24 hours at 40°C above Phosphorous Pentoxide under vacuum. The specification is: NMT 10.0%.

11. Assay and Related Substances
11.1 Reagents Ethanol (absolute) Acetonitrile Formic Acid Milli-Q Water
11.2 Equipment UPLC-column: Waters Aquity Cl 8, 1.7 im, 2.1 x 150 mm
Column temperature: 30 °C
Tray temperature: 8 °C
Mobile phase: 0.1 %
Formic Acid in Acetonitrile (A) 0.1 %
Formic Acid in Milli-Q Water (B) Solvent / Needie wash: A: B = 70 : 30 (v/v)
Centrifuge: Eppendorf, Model 5810 (or equivalent)
11.3 Execution
Sample Solutions (fresh material) Weigh 1000 mg of the grinded sample material in a “Falcon tube” and shake (ca. 300 rpm) during 15 minutes with 40 mL Ethanol and centrifuge (3000 rpm). Transfer the dear upper layer into a 100 mL volumetric flask. Repeat this step two times with 25 mL Ethanol and make up the solution to the mark with Ethanol. Filter the Sample solution over a 0.45 pm PTFE filter. Pipet 1 .0 mL of the filtrate in a volumetric flask of 10 mL and make up to volume with Solvent (Sample Solutions 1A Ml and 1A M2). Dilute Sample Solution 1A a factor 10 with Solvent (Sample Solutions 1B Ml and 1B M2). Standard Solutions Weigh accurately about 50 mg TBA standard in a volumetric flask of 100 mL, add 25 mL Solvent and dissolve. Make up to volume with Solvent. Dilute 1.0 mL to 50.0 mL with Solvent (Si +S2; 0.01 mg / mL). LLOQ Solution Dilute the Standard Solution TBA with a concentration of 0.01 mg / mL to a concentration of 0.002 mg / mL by pipetting 5.0 mL of the Standard Solution TBA in a volumetric flask of 25.0 mL and make up to volume with Solvent.
Resolution Solution Make a mixture containing 9-THC and 8-THC, wherein the ratio of i9-THC / 8-THC should be 0.04 mg /mL and 0.0025 mg / mL respectively. This solution can be prepared for instance by the following method. Dilute 200 pL 9-THC Stock Standard Solution (i.e. 2 mg / mL 9-THC in Ethanol) and 1000 IIL Ê8-THC Stock Standard Solution (i.e. 0.025 mg / mL i8-THC in Ethanol) in a volumetric flask of 10 mL and make up to volume with Solvent.
Reference Extract Solution It should be noted that each variety has its own reference extract. Prepare a dilution (factor 5) from the reference extract by pipetting 50 tiL of the reference extract (corresponding to the sample) in a vial with insert and dilute with 200 iL Solvent. Injection Sequence Prepare by injection sequence
11.4 System Suitability Test 
- The RSD of 6 replicate injections of Standard Solution Si (peak area TBA) is 2.0%; 
- Standard Solution S2 has a Recovery of 98.0% to 102.0% when calculated against Standard Solution Si; 
- The Resolution between the peaks of 9-THC en 8-THC in de Resolution Solution should be - The TBA peak in the LLOQ Solution has a S/N value of 10; 
- The chromatographic profile of Sample Solution 1 A must resemble that of the corresponding Reference Extract.
11.5 Calculation Assay THCA (and CBDA in Bediol and Bedrolite) Sample solutions 1 B Ml and 1 B M2 are used to calculate the total content of THCA on dried sample material. When testing the varieties Bediol and Bedrolite, also the total content of CBDA has to be calculated.


                                     Am x Vm x Ws x Vf          x          100 
THCA(%) = lOO x        Rf x As x Vs x Wm                  (100—LOD) 

THC total equivalents (%)=%THCA x 0.877 + %THC


In which:
Am1B: Area of Sample (for Assay)
Am1: Area of Sample (for Related Substances)
Vm: Volume of Sample (mL) 
Ws: Weight of TBA reference standard (mg)
AF: Response Factor against TBA
As: Area of TBA reference standard
Vs: Volume of TBA reference standard (mL)
Wm: Weight of Sample (mg)
Vf: Dilution factor (10 or 100)
LOD: Loss On Drying (see Section 10)
0.877: Factor for the conversion of the Molecular Weights

11.6 Calculation of Related Substances
Calculate the Related Substances (total equivalents) from Sample Solution 1A Ml and 1A M2 on dried basis using the example calculation shown above. Concentrations less than 0.05% shail be reported as NMT 0.05%.

12. Literature
1. Monograph “BMC/Farmalyse ter vrijgiftecontrole van Cannabis Flos (Hennepbloemen); variëteiten Bedrocan, Bedrobinol en Bediol; versie 7.0.” (in Dutch).
2. EP 01/2012:1433 Herbal drugs; for the tests LOD and Heavy Metals.
3. “Validatie gehaltebepaling m.b.v. UPLC uitgevoerd door Farmalyse” (rapport UPLC-0512-1); in Dutch.
4. “Pesticiden: Validatie uitgevoerd door TNO Voeding met als referentie ASC-2004/0941 revi - mol.”; in Dutch.
5. Validation of the analytical method for the determination of the Cannabis Flos variety Bedica and the determination of the response factors of the cannabinoids Ê9-THC, CBD, CBN, THCA, CBDA and CBNA. VWS 2012-013 version 2. April 18, 2013.
6. Determination of the Cannabis Flos varieties Bedrocan and Bedica on the Thermo (U)HPLC at Farmalyse B.V. VWS, September 2013.

 

 

Add a comment

Uit een inventarisatie van v.d Klundert en Riemens blijkt dat 218 van de 355 gemeenten een algeheel verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben opgenomen. Het gaat daarbij niet alleen om het gebruik van softdrugs, maar vooral om het gebruik harddrugs in straten, parken, pleinen of in openbare gebouwen. Overtreding van de APV in een gemeente met zo'n verbod kan een boete opleveren, voor softdrugs is dat 95 euro en voor harddrugs 380 euro. Deze gemeenten gaan dus in tegen de Opiumwet die het gebruik van drugs expliciet niet strafbaar stelt, alleen wel de handel en productie ervan, NOS 03-07-2019

Ook zijn er specifieke gebiedsverboden, zoals het Mercatorplein of de Scheveningse boulevard waar lokaal veel overlast is, terwijl elders in de gemeente er geen blowverbod aan de orde is.

Een gemeentelijk of gebiedsblowverbod kan als bijeffect etnisch profileren hebben stelt feministe Tessel ten Zweege in Parool 26-07-2019, want het evenredig handhaven van blowverboden in gemeenten is vrijwel onmogelijk, dus zal de handhaving selectief moeten plaatsvinden. Vorig jaar waren er bij de politie al 43 klachten waarbij er sprake was van ethnische profilering. Volgens organisatie Control Alt Delete worden mensen met een niet westerse migratieachtergrond 3 tot 7 keer vaker staande gehouden.In de volksmond wordt het plaatselijke blowverbod dan ook wel 'Marokkaantje pesten genoemd, ondertussen blijft bewijs van de noodzaak van een blowverbod uit en kunnen burgers ongeacht hun migratieachtergrond wel met een boete vanwege blowen op straat geconfronteerd worden. 

Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat rechters verschillend oordelen of boetes wel rechtmatig zijn vanwege drugsgebruik in de openbare ruimte, gelet op de hogere opiumwet die gebruik niet strafbaar stelt.

Hoewel het verbod volgens rechtsgeleerden prof. Brouwer (RUG) en prof. Schilder (VU) ingaat tegen de Opiumwet, zal het waarschijnlijk standhouden in de rechtszaal. Dit is omdat gemeenten het verbod motiveren met het aargument dat zij de overlast beperken. 'Of dat argument van overlast realistisch is kan worden bewist, zegt Brouwer. 'Veroorzaakt het roken van een joint in de publieke ruimte nu meer overlast dan het roken van een sigaret?'

Op 28 augustus beantwoordde Minister Grapperhaus hierover de kamervragen van Vera Bergkamp (D66); "Het enkele feit dat het gebruik van drugs in de Opiumwet niet strafbaar is gesteld, wil nog niet zeggen dat het gemeenten niet is toegestaan om in de lokale Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) het gebruik van drugs in de openbare ruimte strafbaar te stellen." Daarbij wordt nog verwezen naar jurisprudentie bij de Hoge raad van 13-10-2015 (ECLI:NL:HR:2015:3031). Hierop reageert hoogleraar Schilder op 2-09-2019 die het uiterst onverstandig vind dat lagere overheden de Opiumwet kunnen overrulen; 'De vrijheid om drugs in de publieke ruimte te gebruiken die de wetgever voor ogen had, wordt door gemeenten expliciet om zeep geholpen'. 

 In Jamaica geldt onderstaand een eigen lokale kijk op overlast in de publieke ruimte en softdrugsgebruik... 

 

LC 04-07-2019 D66: blowverbod in strijd met Opiumwet

"De NOS berichtte woensdag dat 218 van de 355 Nederlandse gemeenten een algeheel verbod op drugsgebruik hebben afgekondigd in de APV. In Friesland geldt dit voor zeven gemeenten, waaronder Leeuwarden.

Volgens de Opiumwet is gebruik van soft- en harddrugs niet strafbaar.

D66 vindt dat 'het zware instrument van een APV-verbod alleen moet worden ingesteld op basis van gedegen juridische gronden en zuivere argumentatie'.

Ze vraagt het college daarom hoe een algeheel blowverbod zich verhoudt tot de Opiumwet. Ook wil ze weten of de overlast van een sigarettenroker volgens burgemeester en wethouders fundamenteel verschilt van iemand die een joint rookt."


Schriftelijke vragen 03-07-2019 Bruijnincx, J. (D66) Blowverbod in hele gemeente

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019 2


LC 03-07-2019 Aanpak drugs op straat in Friesland nog dode letter

"Van de achttien gemeenten in Friesland hebben zeven het gebruik van drugs op straat strafbaar gesteld. Speuren naar overtredingen gebeurt echter niet."

"Leeuwarden deed dit een jaar geleden al. Het leidde hier nog niet tot boetes voor drugsgebruik op straat. ,,We gaan niet met speurhonden door de stad om maar iemand te kunnen pakken", zegt Tjalling Landman van de gemeente. ,,De regel is meer bedoeld voor overlastsituaties. Dan hebben we nu een middel om er wat aan te doen."

Vorig jaar zijn er landelijk 151 boetes uitgedeeld voor drugsgebruik op straat: 90 voor softdrugs, 61 voor harddrugs. Rotterdam was met 67 bekeuringen de koploper. Friese gemeenten komen geen enkele keer voor in de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat de strafbeschikkingen verstuurt en de boetes int. Ook in de twee voorgaande jaren is er in Friesland niemand voor beboet.

Eilanden: gebruik niet strafbaar

Terschelling is een van de gemeenten bij uitstek waar vooral in het zomerseizoen weleens een jointje wordt opgestoken in de buitenlucht. Maar dat is op het eiland bepaald geen reden om het dan maar strafbaar te maken. ,,Je hebt hier genoeg duinpannetjes waar vast weleens iets gebeurt. Alleen heeft niemand daar last van", zegt gemeentewoordvoerder Marjolein Izeboud. Ook de andere eilandgemeenten hebben het gebruik niet strafbaar gesteld.

Als er groepjes jongeren op bijvoorbeeld schoolpleintjes in de dorpen een joint roken, dan is dit op Terschelling wel aanleiding om contact te leggen. ,,Dat is vervelend voor de omgeving en dan moet je actie ondernemen. Dit is in principe een taak van de fietsende agenten die we hier hebben", zegt Izeboud. Omdat het op Terschelling niet is opgenomen in de APV, zal er op blowen in de openbaarheid geen boete volgen. Izeboud: ,,Als je er geen last van hebt, hoef je er ook geen oplossing voor te vinden. Dan krijg je regels om de regels en daar heb je niks aan." "


Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden. Vastgesteld in de raadsvergadering van 7 februari 2018. Bekendgemaakt op 22 februari 2018.

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1d Openlijk gebruik en handel van drugs

1. Het is verboden op of aan de weg in een voor publiek toegankelijk gebouw of vaartuig voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben ten behoeve van gebruik van middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

2. Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan de wegen in of op een voertuig te bevinden indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit gebeurt om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

3. Het in het eerste lid en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op voorwerpen of activiteiten die in het belang van de Volksgezondheid, in het bijzonder de preventie, de bestrijding van drugsverslaving of de hulpverlening aan de verslaafden, van overheidswege worden bevorderd of zijn goedgekeurd.

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Verzameling van personen in verband met drugs of heling

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, danwel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

 

 

Add a comment

Bron: Noordkop Centraal - vrijdag 28 juni 2019 - Schagen – Burgemeester Van Kampen moet haar verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat chronisch zieken met een gerust hart vijf wietplanten thuis mag telen.  Verschillende fracties vroegen donderdagavond in een motie aan de burgemeester om toestemming te verlenen voor thuisteelt. In verschillende gemeenten gebeurt dit al onder strikte voorwaarden. Schagen zou dit voorbeeld moeten volgen vindt een meerderheid in de raad.

Kijk terug: Vergadering Gemeenteraad 27-06-2019 6 Aangekondigde moties en amendementen - Motie Wens4U, GroenLinks, Seniorenpartij, Jess, PvdA en CDA mogelijk maken thuiskweek cannabis

schagen 27 06 medicinale wiet 2schagen 27 06 medicinale wiet 3

 

Raadsinformatiememo 23-10-2017

"Op 9 mei 2017hebben tijdens de raadsvergaderingtwee inwonersingesprokenover wat medicinale cannabis voor hen heeft betekend. Dit heeft de raad heel erg aangesproken.Degemeenteraadheeftzich uitgesproken over de ongewenste situatie –dat mensen die om medische redenen zijn aangewezen op het gebruik van cannabis –door de bestaande wet-en regelgeving –onnodig in een lastige positie worden gebracht. De raad heeft het college de opdracht gegeven om deze problematiek onder de aandacht te brengen en te onderzoeken wat wij als gemeente hierin kunnen betekenen."

Add a comment

Amsterdam, 12 juni 2019 - "Op maandag 17 juni om 22:55 zal de KRO/NCRV op NPO2 de driedelige documentaire televisieserie ‘Het Rookgordijn’ uitzenden die gemaakt is rondom Coffeeshopamsterdam en coffeeshop de Tweede Kamer. Ik zal hier een beknopte samenvatting proberen te geven over hoe dit proces is verlopen en uitleggen waarom het uiteindelijk anders is geworden dan gedacht, zodat jullie op voorhand begrijpen waar jullie maandag naar zitten te kijken." Dit zijn de openingszinnen van Paul Wilhelm, eigenaar van de beide Amsterdamse Coffeehops, in zijn brief aan een groot aantal van zijn collega-coffeeshopondernemers. De redactie kreeg toestemming de brief hier intergraal te plaatsen.

Het Rookgordijn - 17-06-2019 -  22:55 • KRO-NCRV • 39 min. Het reilen en zeilen van een Amsterdamse coffeeshop wordt van dichtbij gevolgd.

"Echter, de NPO in de vorm van Gijs van Beuzekom (de netbeheerder van NPO2) bepaalt tegenwoordig blijkbaar wat wij allemaal op tv krijgen te zien. De netbeheerder heeft de macht om uitzendingen goed- of af te keuren. Niet officieel, want van de Mediawet mag hij zich niet bemoeien met de inhoud van uitzendingen, maar in feite dus wél. En deze Gijs van Beuzekom was niet tevreden en weigerde de serie uit te zenden. Het was één grote promo voor de coffeeshops, het was te gezellig, het moest allemaal ‘minder positief’ en er moest ‘meer criminaliteit’ en journalistiek in verwerkt worden. De beeldvorming over onze branche is bijna altijd negatief en dat moet blijkbaar onveranderd blijven, jullie snappen het. De motivatie van de netbeheerder om de serie niet te willen uitzenden in de originele versie weet ik inmiddels maar ik kan daar geen mededelingen over doen."

Paul Wilhelm 12 06 2019 Rookgordijn KRONCRV 1

Paul Wilhelm 12 06 2019 Rookgordijn KRONCRV 2 2

 

Villamedia 29-04-2019 ‘Machtsverschuiving van omroepen naar NPO-netmanagers is al jaren gaande’

"Volgens voormalig KRO-mediadirecteur Ton Verlind is de machtsverschuiving van omroepverenigingen naar de NPO-netmanagers al jaren gaande. Dat zegt hij na het bericht van NRC vorige week over de vergaande bemoeienis van netmanagers met de inhoud van programma's.

Gijs van Beuzekom en Frans Klein ontkenden nog de grote invloed van netmanagers. Maar Verlind zegt bij Spreekbuis dat het logisch is. “Doe je niet wat ze willen, dan krijg je simpelweg geen zendtijd.” En “wie heeft er nou zin om te bijten in de hand die je voedt?” "

 

Villamedia 23-04-2019 De macht van de netmanager

"Ook al mogen netmanangers zich volgens de Mediawet en de Grondwet niet bemoeien met de inhoud van programma's, in de praktijk doen ze dat wel, meldt NRC.

De krant legt diverse voorbeelden voor aan netmanager NPO 2 Gijs van Beuzekom (61) en Frans Klein (55), directeur televisie van de NPO en netmanager van televisiezender NPO 1. Zij zorgen voor de coördinatie en programmering van de televisiezenders. De omroepverenigingen leveren de programma’s en gaan over de vorm en inhoud. Die heldere scheiding blijkt echter helemaal niet zo helder."

 

NRC 23-04-2019 De macht van de netmanager reikt helemaal tot aan de presentator

"Netmanagers moeten het profiel van de zender bewaken, maar mogen zich niet met de inhoud van programma’s bemoeien. Dat laatste doen ze wél, en in vergaande mate."

 

 

 

 

 

Add a comment

Volkskrant 11-06-2019 (door Peter de Graaf) Ook na 35 jaar is de achterdeur van de coffeeshop nog in nevelen gehuld

"Coffeeshophouder Lisa Lankes dacht dat de inkoop bij wiettelers wel een keer gelegaliseerd zou worden. ‘Hartstikke frustrerend’ vindt ze het dat ze nog steeds ondernemer is in een illegale branche. Ook het wietexperiment zal daarin geen verandering brengen, vreest ze. ‘Je probeert zover mogelijk van de criminelen weg te blijven.’

Add a comment
Lees meer...

De inschrijftermijn voor de proef met een gesloten coffeeshopketen loopt af op 10 juni 2019al zou die termijn mogelijk verlengd kunnen worden. Binnen de wietproef is plek voor zes tot tien gemeenten. Het kabinet gaat hierbij uit van:
- twee gemeenten met meer dan tien shops,
- vier gemeenten met tussen de drie en tien shops,
- en vier gemeenten met één of twee shops.

Een kort overzicht van gemeenten die zich hiervoor tot noch toe hiervoor aangemeld hebben wordt in dit artikel aangegeven. Afhakende gemeenten blijven hierbij dus buiten beeld, voor meer achtergrondinfo zie hier

 

wiet

Add a comment
Lees meer...

34997

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

C - VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID - vastgesteld 9 april 2019

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

Add a comment
Lees meer...

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee tot vier uur. Je wordt er vrolijk of ontspannen van. Net als bij andere genotmiddelen kan cannabis op een verkeerde manier gebruikt worden. Vandaar deze tips voor verstandig gebruik.

Add a comment
Lees meer...

Bron: Het Laatste Nieuws - 21 maart 2019 - UGent-drugsexpert Tom Decorte stuurt open brief naar politici: “Stop het spierballengerol” - Tom Decorte, criminoloog en drugsexpert aan de Universiteit Gent, heeft naar aanleiding van de commotie rond drugs de afgelopen maanden, een open brief geschreven voor onze politici. “Stop het spierballengerol, en start een sereen debat in een parlementaire werkgroep”

Add a comment

Bron: Reformatorisch Dagblad - 22 maart 2019 - CU en SGP kunnen Senaatszetel winnen door slim onderhandelenCU en SGP kunnen Senaatszetel winnen door slim onderhandelen - De laatste stand van zaken voor de zetelverdeling in de Senaat wijst op zetelbehoud voor de ChristenUnie en verlies voor de SGP. Een slag om de arm is echter geboden; de koehandel gaat pas nu écht van start. Grondig rekenwerk en veel overleg in achterkamertjes: dat zijn de ingrediënten waarmee alle partijen de komende weken zullen proberen zo veel mogelijk Eerste Kamerzetels te bemachtigen. Door Coen Hermenet.

Add a comment

Bron: Tweede Kamer - Schriftelijke vragen 2019Z05557 - 21 maart 2019 - Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’.

Indiener: Madeleine van Toorenburg, Kamerlid CDA. Gericht aan F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid en H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Add a comment

Bron: Tweede Kamer - Schriftelijke vragen 2019Z05553 -21 maart 2019 - Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid over het verband tussen wietgebruik en psychoses (ingezonden 21 maart 2019).

Indiener Kees van der Staaij, Kamerlid SGP. Gericht aan B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg en F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

 

 

Add a comment

Bron: Radio EenVandaag AVROTROS - woensdag 20 maart 2019 - Feit of Fictie 'Minder THC in cannabis verlaagt de kans op psychoses' - Nieuw onderzoek laat zien dat THC, één van de werkzame stoffen in cannabis, psychoses kan triggeren. Dat blijkt uit onderzoek. Minder THC in de wiet van de Nederlandse coffeeshops zou zelfs het aantal psychoses met de helft kunnen terugdringen, zo denken onderzoekers. Hoe kijken Nederlandse experts hier naar? Martijn Rosdorff gaat op onderzoek uit in Feit of Fictie.

 

Add a comment
Laad Meer